سما دانشگاه ازد اسلامی چالوس در  سال 1373-1372 با سرپرستي مرحوم حسين زاده در مقطع پيش دانشگاهي شروع به فعاليت نمود.
بعد از ایشان روسای واحد سما چالوس بشرح جدول زیر ادامه فعالیت داده اند.

Back to top