آموزشکده:

کاردانی پیوسته: تربيت بدني، معماري، حسابداري، مکانيک خودرو، الکتروتکنيک، نر افزارکامپيوتر، کودکیاری (تربیت کودک)، عمران، کاردانی فنی جوشکاری، نگهداری ماشین های الکترونیکی، صنایع چوب و مبلمان.
کارشناسی ناپیوسته: تربيت بدني، معماري، حسابداري، مکانيک خودرو، الکتروتکنيک، نر افزارکامپيوتر،  عمران.

مدارس:

- ابتدایی پسرانه       -ابتدایی دخترانه       -متوسطه اول پسرانه          - متوسطه اول دخترانه       -متوسطه دوم پسرانه              - متوسطه دوم دخترانه

همکاران آموزش:

خانم پذیرفته- خانم مختاری-خانم منصوری- خانم ویسی

امتحانات: خانم میردار