موفقیت دانشجو و استاد واحد سما در سیزدهمین دوره برنامه طرح قرآن در سما:
سرکار خانم ندا دهایی: رتبه اول  کشوری در مسابقات طرح قدس.
سرکار خانم آرام یعقوب زاده: رتبه سوم  کشوری در مسابقات طرح قدس، رشته صحیفه سجادیه.