دکتر علی شیخ الاسلامی

معاون آموزش های عمومی و مهارتی سما واحد چالوس

عضو هیات علمی تمام وقت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

Back to top